Moãi khoâng gian kieán truùc ñeàu mang nhöõng saéc thaùi,ñaëc tröng rieâng bieät cuûa mình.

Thieát keá khoâng gian soáng laø chuùng toâi daán thaân vaøo nhöõng khaùm phaù tìm toøi vôùi kyø voïng goùp phaàn taïo ra nhöõng ñaúng caáp môùi cuûa söï thuï höôûng,caûm giaùc soáng cho khaùch haøng cuûa chuùng toâi.
Thieát keá khoâng gian vaên phoøng laø chuùng toâi tìm ra nhöõng khoâng gian thaät aán töôïng nhöng cuõng thaät logic nhaèm mang laïi lôïi ích kinh teá cao nhaát.
Cheá taùc moâ hình kieán truùc laø chuùng toâi baèng söï kheùo leùo vaø tinh teá cuûa mình ñeåtaïo ra nhöõng saûn phaåm thaät soáng ñoäng.
Chæ khi ñoù giaù trò thieát keá môùi ñöôïc coâng nhaän vaø hình thaønh phong caùch.
Chuùng toâi vaø khaùch haøng seõ cuøng  nhau hoøa mình vaøo nhöõng traên trôû,nhöõng vöôùng maéc,nhöõng öôùc mô veà khoâng gian höôûng thuï vaø nghæ nghôi thaät “resort” ;nhöõng tìm toøi saùng taïo nhaát cho khoâng gian vaên phoøng maø queân ñi ranh giôùi giöõa beân ñaët haøng vaø beân thöïc hieän ñôn haøng.
Haõy theå hieän baïn laø khaùch haøng ñaúng caáp ngay töø luùc choïn cho mình ngöôøi thieát keá.
Haõy ñeå chuùng toâi giuùp baïn traùnh ñi nhöõng phieàn muoän ,phieàn toaùi trong nhöõng vaán ñeà nhaïy caûm (döï toaùn,vaät lieäu xaây döïng …)

AN LOÄC PHUÙC luoân ñaët muïc tieâu chia seû baèng heát söùc mình nhaèm hi voïng ñem laïi cho khaùch haøng nhöõng thieát keá khoâng gian thaät “AN LOÄC PHUÙC”-ÑAÚNG CAÁP KHOÂNG GIAN SOÁNG vaø VAÊN PHOØNG.


Phòng tiếp nhận khách hàng :tư vấn thiết kế,thi công và vật liệu xây dựng :
Đt: 08.35158191  - 08 22477246  Fax: 08-35158191

Kts.Trần Duy Bình-
Chủ tịch HĐQT-Giám Đốc Điều Hành

VĂN PHÒNG KIẾN TRÚC No1:BÌNH & associates
Địa chỉ: 273/72 Nguyễn Văn Đậu,P11,Q Bình Thạnh,HCM.

VĂN PHÒNG KIẾN TRÚC No2: ALP arc 
Đc:
Indochina Park Tower,q1,hcm

VĂN PHÒNG-SHOWROOM CHI NHÁNH MÔ HÌNH:
Cn.Đoàn Kỷ Nguyên - Giám Đốc Chi Nhánh
Phòng tư vấn và báo giá mô hình:
Đt: 08.62797194
Xưởng Gia Công Mô Hình:
Địa chỉ:  556 Bình Quới,P28,Q.Bình Thạnh,HCM
Đt: 08.22123550.