Vợ tôi có được mua nhà đất ở VN?

TT - Tôi là Việt kiều đã về VN sống và làm việc hơn bảy năm. Năm 2006 tôi lập gia đình ở VN và bảo lãnh vợ tôi sang Mỹ theo diện đoàn tụ,  nhưng chúng tôi chỉ ở Mỹ một thời gian ngắn, sau đó trở lại VN  vì tôi vẫn đang công tác ở VN cho tới nay.
Vợ tôi vẫn còn hộ chiếu VN (mới đổi), vẫn mang quốc tịch VN và  vẫn còn CMND. Xin hỏi  vợ tôi có được mua nhà ở VN hay không? Và vợ tôi có được đứng tên quyền sử dụng đất hay không? Còn tôi thì sao? Tôi có được quyền gì về nhà ở và đất ở  không?

B.Đ.    

- Khoản 1,  điều 4  Luật quốc tịch VN quy định: “Người có quốc tịch VN là công dân nước CHXHCN VN.” Theo quy định tại khoản 2,  điều 9  Luật đất đai 2003 và điểm a,  khoản 2,  điều 9 Luật nhà ở 2005, cá nhân trong nước (công dân VN) được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được sở hữu nhà ở tại VN. Do đó, vợ bạn có quyền mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và có quyền đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Nếu bạn thuộc trường hợp người VN định cư ở nước ngoài có nhu cầu về sống ổn định tại VN, có đơn đề nghị về sinh sống ổn định tại VN và được cấp có thẩm quyền của cơ quan đại diện ngoại giao VN chấp thuận thì căn cứ vào điểm d,  khoản 1,  điều 121 Luật đất đai và khoản 1,  điều 126  Luật nhà ở, bạn được quyền mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở không hạn chế số lượng và được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Nếu bạn không có nhu cầu về sống ổn định tại VN nhưng đã về VN cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở lên thì căn cứ khoản 2,  điều 126 Luật nhà ở, bạn được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ và được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

LS BÙI QUANG NGHIÊM

vnmuaban.vn